Αρχείο | Ανακοινώσεις RSS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Marie Curie Cyclon Hit

Θέση : Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master) Πρόγραμμα : Marie Curie Cyclon Hit Διάρκεια : 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως 36 μήνες Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ Παρασκευή Μυριαγκού Προθεσμία Υποβολής : 24 Ιουνίου 2014 Πληροφορίες: Ρένα Τσαγκαρίδου Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων prosopiko@pasteur.gr, 210 6478858, 210 6478861 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33934250

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46ΨΧ6Τ-ΕΕΥ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Επιλέξτε εδώ για να ανοίξει το σχετικό αρχείο – πρόσκληση

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής θέση Τεχνικού Πειραματοζώων Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Τεχνικού Πειραματοζώων στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», ΕΣΠΑ 2007-2013 Η Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΒΙ0Ω46ΨΧ6Τ-7ΑΘEURAXESSJV: 33925154 ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : ΑΔΑ: ΒΙΙ946ΨΧ6Τ-ΜΑΞ Link http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΙ946ΨΧ6Τ-ΜΑΞ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΑ: ΒΙΦΖ46ΨΧ6Τ-4Α0

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙΦΣ46ΨΧ6Τ-ΒΜΟ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά