ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΟΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΑΔΑ: ΒΛΛ646ΨΧ6Τ-9Γ9

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: 555

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

 

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π. Καθηγ. Μενέλαος Ν. Μανουσάκης, έχοντας υπ’ όψιν :

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α’) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 3733/2009 (ΦΕΚ Α7/28.01.2009) «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ»

3. Την με αριθμ. 16637/18.12.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 586/28.12.2012)»

4. Την απόφαση της 1ης Συνεδρίασης του Δ.Σ (3.4.2013) κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίσθηκε ως Πρόεδρος ο Καθ. κ. Α. Αντωνιάδης.

5. Την με αριθμ. 15291/22.11.2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός του Μανουσάκη Μενέλαου του Νικολάου στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 542/28.11.2012)»

6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως ισχύει.

7. Την απόφαση της 3ης Συνεδριάσεως της 17ης Ιουλίου 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή

1. Δικαιούχοι Συμμετοχής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή ΕΟΧ, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

2. Αντικείμενο

Οι Υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό οικονομικό έλεγχο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ για τα έτη 2011 και 2012

3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών είναι η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα

4. Παραδοτέα

i. Έκθεση Ελέγχου για την οικονομική χρήση έτους 2011

ii. Έκθεση Ελέγχου για την οικονομική χρήση έτους 2012

5. Απαραίτητα προσόντα :

i. Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή

ii. Υπηρεσία ως Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

i. Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ii. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή

iii. Οικονομική προσφορά.

iv. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, β) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης ( 3) της παρ 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

v. Φωτοτυπία της ταυτότητας του ( επικυρωμένη)

vi. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας.

vii. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.

7. Τόπος και Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών και προσφοράς

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ», επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στη Γραμματεία του Ελληνικού Ινστιτούτο Παστέρ, Βας. Σοφίας 127, 11521Αθήνα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2013 και από ώρα 9.00- 14.00 και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί με απόφαση της 3ης/17-7-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ . Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συμφέρουσα προσφορά

9. Υπογραφή Σύμβασης -Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών εντός διμήνου.

Πληροφορίες: Ιωάννης Κούσκος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106478849

FAX: 2106447959

Email : kouskos@pasteur.gr

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π.

 

 

 

 

Καθηγητής Μενέλαος Μανουσάκης

 

 

 

 

Ανάρτηση χωρίς σχόλια