Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΔΑ: ΒΛΛΑ46ΨΧ6Τ-Χ99
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013

ΘΕΣΗ: Τεχνικού Επιστήμονα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθηγ. Σωκράτης Τζάρτος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Συμβολή στη μελέτη ανθρώπινων μεμβρανικών πρωτεϊνών με έμφαση στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 01/01/2014 – 31/12/2014 (12 ΜΗΝΕΣ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Έως και 20 Νοεμβρίου 2013.

Χωρίς κάποιο σχόλιο

Leave a Reply