ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΛ1046ΨΧ6Τ-29Φ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013
Περιγραφή θέσης
Ειδικότητα: Τεχνικός επιστήμονας, πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών
Διάρκεια σύμβασης: 01/01/2014 – 31/12/2014 (12 μήνες)
Αντικείμενο εργασίας: Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών δοκιμασιών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγ. Σωκράτης Τζάρτος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους προσκομίζοντας οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά τη σχετική επιστολή στην διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα (Υπόψη κας Α. Νάκου, Γραμματεία Διοίκησης-Πρωτόκολλο), είτε με αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiads@pasteur.gr.

Η σχετική πρόταση στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae), και να αποσταλεί με ευθύνη των ενδιαφερομένων το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013.

Χωρίς κάποιο σχόλιο

Leave a Reply