Πρακτικό Επιλογής θέση Τεχνικού Πειραματοζώων Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Τεχνικού Πειραματοζώων στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», ΕΣΠΑ 2007-2013 Η Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΒΙ0Ω46ΨΧ6Τ-7ΑΘEURAXESSJV: 33925154

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : ΑΔΑ: ΒΙΙ946ΨΧ6Τ-ΜΑΞ

Link http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΙ946ΨΧ6Τ-ΜΑΞ

 

Ανάρτηση χωρίς σχόλια