ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΡΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46ΨΧ6Τ-ΕΕΥ
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Επιλέξτε εδώ για να ανοίξει το σχετικό αρχείο – πρόσκληση

Ανάρτηση χωρίς σχόλια