ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ Ι.Σ.Ν.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8_2017

Για το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ_ ΤΕΥΔ

 

 

 

Ανάρτηση χωρίς σχόλια