Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π)  παρέχεται η δυνατότητα σε πτυχιούχους επιστήμονες των Φυσικών ή Βιοϊατρικών Επιστημών να  πραγματοποιήσουν την ερευνητική/πειραματική δουλειά που απαιτείται για την απόκτηση Μεταπτυχιακού  (MSc) ή Διδακτορικού διπλώματος (PhD) σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Επίσης στα ερευνητικά προγράμματα του Ε.Ι.Π. απασχολούνται αρκετοί μεταδιδακτορικοί συνεργάτες.

Πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών, διδακτορικών υποτρόφων και μεταδιδακτορικών συνεργατών μπορείτε να βρείτε στα Νέα και από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΕΙΠ   (Tηλ. 210-6478857, e-mail:prosopiko@pasteur.gr)

Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές

Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές

Υποψήφιοι διδάκτορες

Υποψήφιοι διδάκτορες

 Το Ε.Ι.Π. έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει πτυχιούχους επιστήμονες για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιείται το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου. Με τον τρόπο αυτό, στο Ε.Ι.Π. επιτελείται σημαντικό εκπαιδευτικό έργο, μέσα από το οποίο μελλοντικοί ερευνητές εξειδικεύονται σε τομείς του ενδιαφέροντός του, ενώ παράλληλα ενισχύεται το επιστημονικό δυναμικό των εργαστηρίων του.

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές (Μ.Σ.) που εκπονούν διδακτορικές διατριβές στο Ε.Ι.Π. μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες, ανάλογα με την οικονομική σχέση τους με το Ινστιτούτο. Συγκεκριμένα, Μ.Σ. που έχουν σύμβαση υποτροφίας με το Ε.Ι.Π (Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι Ε.Ι.Π.), Μ.Σ. που υποστηρίζονται οικονομικά από εξωτερικές πηγές, όπως π.χ. υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα των εργαστηρίων του Ε.Ι.Π. και, περιστασιακά, Μ.Σ. που εκπονούν μεταπτυχιακές σπουδές ως άμισθοι συνεργάτες.

Η λειτουργία του θεσμού των μεταπτυχιακών σπουδών με υποτροφία από το Ε.Ι.Π. και οι σχέσεις (αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα) όλων των μεταπτυχιακών σπουδαστών που δέχεται το Ε.Ι.Π. με τους άμεσους επιστημονικούς τους υπεύθυνους και με το σύνολο του Ινστιτούτου διέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών υποτρόφων Ε.Ι.Π.

Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες

Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες

Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, εντάσσονται σε συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα των οποίων η χρηματοδότηση καλύπτεται από ανταγωνιστικά εξωτερικά προγράμματα χρηματοδότησης (Εθνικά ή Ευρωπαϊκά).