Δήλωση Προσβασιμότητας

To Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ δεσμεύεται να καθιστά τον ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου .

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: ιστότοπος

Κατάσταση συμμόρφωσης:

O παρών ιστότοπος δεν συνάδει με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο:

Ο ιστότοπος www.pasteur.gr δεν συνάδει προσωρινά με το πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) λόγω προσωρινής αδυναμίας και δυσανάλογης επιβάρυνσης (άρθρο 5 Οδηγίας ΕΕ/2016/2102). Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας είναι η τηλεφωνική επικοινωνία (210 6478800). Μέτρα συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν είναι ο επανασχεδιασμός όλου του site με συμβατό theme. Αυτό θα γίνει στην επόμενη αντικατάσταση όλου του ιστότοπου με νέο ιστότοπο.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 16/06/2020

Ο Τρόπος αξιολόγησης είναι η αυτό-αξιολόγηση από τον ίδιο τον φορέα

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 16/06/2020

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 7 του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως ακολούθως:

α) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες περιγράφουν το αίτημά τους σε προτυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα. Αποδέκτης του αιτήματος και υπεύθυνος/η να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών είναι ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος για ζητήματα προσβασιμότητας. Το αίτημα κοινοποιείται στον/ην υπεύθυνο/η συντήρησης του ιστότοπου, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η απάντηση κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές μη εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: .img@.img

Αρμόδια Μονάδα για τα θέματα προσβασιμότητας του ΕΙΠ είναι: Τμήμα Τεχνικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Τηλέφωνο: 2106478845
E-mail επικοινωνίας: .img@.img

Διαδικασία εκτέλεσης

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, είτε υποβάλλοντας αναφορά μέσω της φόρμας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Συνήγορου του Πολίτη και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Υποβολή Αναφοράς, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, είτε με φαξ στα: 2131306800, 2107292129.

Top