Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 1952000-7, 24956000-6, 33696300-8 και 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 23/12/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 30/12/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-18_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-18_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-18_2020