Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 2/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 2/2021 για την προμήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος LIS για την μηχανογράφηση του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 48000000-8 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 9/02/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 15/02/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2_2021