Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 8/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 05/04/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 09/04/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 8_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8_2021