Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2018

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2018 για την προμήθεια αναλωσίμων  μοριακής βιολογίας και χημικών – Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών είναι η 05/11/2018, ώρα : 15:00 – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 09/11/2018, ώρα : 11:00

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13_2018

ΤΕΥΔ : ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ