Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 07/09/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 11/09/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 13_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 13_2020