Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 09/10/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 15/10/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 15_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 15_2020