Διακήρυξη Διαγωνισμού 12/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 12/2022 για την προμήθεια ενός συστήματος πολλαπλής συστοιχίας μικροηλεκτροδίων και με CPV : 38900000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 31/08/2022, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 01/09/2022, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12_2022

espd : ESPD 12_2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 12_2022