Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 19/08/2021, ώρα : 12:00 – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 20/08/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15_2021

espd : espd-request-v2

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 15_2021