Διακήρυξη Διαγωνισμού 18/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια Μοριακών Εξετάσεων για τις ανάγκες του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. και με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 25/07/2022, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 26/07/2022, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18_2022

espd : ESPD 18_2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 18_2022