Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα» με ακρωνύμιο NeuroMarkers με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 23/08/2021, ώρα : 12:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 24/08/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19_2021

espd : espd-request-v2

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 19_2021