Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 19/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 8/07/2022, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 11/07/2022, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19_2022

espd : espd 19_2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 19_2022