Διακήρυξη Διαγωνισμού 20/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 20/2022 για την προμήθεια μηχανής πλήρωσης φιαλιδίων υπό στείρες συνθήκες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) στην παραγωγή ενέσιμων διαλυμάτων εμβολίων και βιολογικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και με CPV : 42900000-5 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27/09/2022, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 28/09/2022, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20_2022

espd : ESPD 20_2022

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 20_2022