Διακήρυξη Διαγωνισμού 21/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 21/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και με CPV : 33790000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/10/2021, ώρα : 12:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 12/10/2021, ώρα : 12:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21_2021

espd : ESPD

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 21_2021