Διακήρυξη Διαγωνισμού 22/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 22/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου 1019 με τίτλο: «Development of a multiparametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies» (DiseasePHENOTarget-HFRI-FM17C3-1019), της Δράσης «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/10/2021, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 12/10/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22_2021

espd : ELIDEK 22_2021

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 22_2021