Διακήρυξη Διαγωνισμού 23/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 23/2021 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου στο πλαίσιο της πράξης του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» και με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 18/10/2021, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 19/10/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23_2021

espd : 23_2021 ΕΠΑΛΘ

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 23_2021