Διακήρυξη Διαγωνισμού 27/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 27/2021 για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού – επιστημονικών οργάνων για τα ερευνητικά εργαστήρια του Ε.Ι.Π. και με CPV : 38000000-5 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 17/11/2021, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 18/11/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27_2021

espd : 27_2021 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 27_2021