Διακήρυξη Διαγωνισμού 28/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 28/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονόκοκκου του Ε.Ι.Π. και με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 19/10/2021, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 20/10/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28_2021

espd : 28 _2021

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 28_2021