Διακήρυξη Διαγωνισμού 3/2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 3/2023 για την  προμήθεια Λυοφιλοποιητή και συνοδού εξοπλισμού για το Διαγνωστικό Τμήμα του Ε.Ι.Π. και με CPV : 38000000-5 & 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 13/3/2023, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 14/3/2023, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3_2023

espd : ESPD 3_2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3_2023