Διακήρυξη Διαγωνισμού 30/2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 30/2021 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Αποτελεσματικότητα φυτικών και θαλάσσιων ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των παρασιτώσεων από Microcotyle spp, Myxosporea και της μυξοβακτηριδίασης στην εκτρεφόμενη τσιπούρα (Sparus aurata L.)” με ακρωνύμιο AltMedSea-bream και με Κωδικό MIS 5055881, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 3/12/2021, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 6/12/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30_2021

espd : 30_2021

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 30_2021