Διακήρυξη Διαγωνισμού 5/2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 5/2023 για την παροχή υπηρεσιών για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι αντιγόνων του εργαστηρίου Νευροανοσολογίας του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. και με CPV : 85145000-7 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 24/03/2023, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 27/03/2023, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5_2023

espd : ESPD 5_2023

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5_2023