Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 10/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 10/2021 για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων για την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων για χρήση σε αυτόματο μηχάνημα απομόνωσης που θα προσφερθεί ως συνοδός εξοπλισμός στο Διαγνωστικό Τμήμα του ΕΙΠ» με CPV: 33790000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 07/04/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 14/04/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10_2021

espd : ESPD

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 10_2021