Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 24/05/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 28/05/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13_2021

espd : 13-2021 ESPD

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 13_2021