Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2020 για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για COVID-19 (CPV: 33790000-4)» – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 26/11/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 02/12/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17_2020

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

espd : espd-request-v2_signed

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ