Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 20/2020

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 20/2020 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων με CPV : 33651510-6, 33651630 & 33651600 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 25/01/2021, ώρα : 16:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 29/01/2021, ώρα : 12:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-20_2020

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) : Ευρωπαϊκό-Ενιαίο-Έγγραφο-Σύμβασης-ΕΕΕΣ-20_2020

espd :espd-request

Φύλλο Συμμόρφωσης :Φύλλο-Συμμόρφωσης-20_2020