Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 23/02/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 1/03/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1_2021

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 1_2021

espd : espd-request-v2

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 1_2021