Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 02/04/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 09/04/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3_2021

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 3_2021

espd : espd

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 3_2021