Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 25/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 25/2021 για την προμήθεια Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 13/12/2021, ώρα : 11:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 14/12/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25_2021

espd : ΔΙΑΚ 25_2021

Φύλλο Συμμόρφωσης : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 25_2021