Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 10/2020 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια Κ1, Κ6 και Κ8 του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με CPV : 90911200-8 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 31/07/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 03/08/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 10_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 10_2020