Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2020 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίου του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονοκκόκου με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27/07/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 28/07/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 11_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 11_2020