Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 11/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων, στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 899 και τίτλο : «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced pluripotent stem cell-based 2D- and 3Dmodels of familial Parkinson’s disease» της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 23/04/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 26/04/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 11_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 11_2021