Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27/04/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 28/04/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 12_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 12_2021