Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 18/09/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 21/09/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 14_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 14_2020