Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2021 για την προμήθεια RT-PCR για την κάλυψη των αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. με CPV : 38000000-5 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 25/05/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 26/05/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 14_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 14_2021