Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων και οργάνων με CPV : 72260000-5, 38519000-6, 30125110-5 και 33696500 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 19/10/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 20/10/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 16_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 16_2020