Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 19/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 19/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γονόκκοκου με CPV : 33790000-4 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/12/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 14/12/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-19_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ-ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-19_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ :ΦΥΛΛΟ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-19_2020