Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : «Microglia imaging in Alzheimer’s disease» και ακρωνύμιο MIAD του Προγράμματος PTR του Διεθνούς Δικτύου των Ινστιτούτων Παστέρ με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 29/03/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 30/03/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 4_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4_2021