Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 5/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 5/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο : «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων στη Βάση της Ιατρικής Ακριβείας» με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 31/03/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 01/04/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 5_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5_2021