Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2020 για την προμήθεια αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας με CPV : 15700000-5 & 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 28/07/2020, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 29/07/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6_2020

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 6_2020

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6_2020