Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 6/2021 για την προμήθεια ζωοτροφών, στρωμνής και αναλωσίμων για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοιατρικής Έρευνας με CPV : 15700000-5 & 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 05/04/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 06/04/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 6_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 6_2021