Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 9/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 9/2021 για εργασίες αναβάθμισης χώρων εργαστηρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με CPV : 50000000-5 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/03/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 23/03/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 9_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 9_2021