Εργαστήριο Ανοσολογίας

Δρ Πηγή Λυμπέρη | Τμήμα Ανοσολογίας

Διευθύντρια Ερευνών

Επικοινωνία:

210-6478808, 210-6478807 | .img@.img|  Βιογραφικό

ΣΚΟΠΟΣ

Κεντρική ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Ανοσολογίας του ΕΙΠ είναι η μελέτη των φυσικών ή φυσιολογικών αυτοαντισώματων (Νaturally or physiologically-occurring Antibodies, NAbs) τόσο στα πλαίσια της φυσιολογικής όσο και της παθολογικής αυτοανοσίας. NAbs είναι τα αντισώματα που ανευρίσκονται σε υγιείς οργανισμούς και παράγονται χωρίς προηγούμενη εξωγενή διέγερση. Ανευρίσκονται στην κυκλοφορία του αίματος (>90% των ανοσοσφαιρινών όλων των τάξεων) καθώς και σε άλλα βιολογικά υγρά και αναγνωρίζουν ποικίλα αντιγόνα διαφορετικής σύστασης/δομής του ιδίου οργανισμού, όπως επίσης και εξωγενή αντιγόνα, χαρακτηριστικό το οποίο ορίζεται ως πολυδραστικότητα. H ιδιότητα αυτή συνδέεται στενά με τις πολλαπλές/ποικίλες και ιδιαίτερα σημαντικές βιολογικές δράσεις τους, όπως η απομάκρυνση προϊόντων καταβολισμού, καταπολέμηση μολύνσεων από παθογόνους παράγοντες, συμμετοχή στην ανοσορρύθμιση, στην ομοιόσταση καθώς και στη μεταφορά και λειτουργική διαφοροποίηση βιολογικών δραστικών μορίων. Σήμερα πια είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυτοαντισώματα με ικανότητα διείσδυσης σε ζώντα κύτταρα (Cell-Penetrating Antibodies, CPAbs) που μπορούν να εντοπιστούν στον πυρήνα ή/και στο κυτταρόπλασμα. Τα CPΑbs ανευρίσκονται σε αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος και τα αντίστοιχα πειραματικά μοντέλα στον ποντικό, ενώ το εργαστήριο απομόνωσε για πρώτη φορά -διεθνώς- ανθρώπινα φυσικά πολυκλωνικά αλλά και μονοκλωνικά CPΑbs από υγιείς δότες. Αντικείμενο του εργαστηρίου σε επίπεδο βασικής έρευνας είναι ο βιολογικός και λειτουργικός χαρακτηρισμός φυσικών ανθρώπινων μονοκλωνικών CPΑbs. Σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας μελετάται η χρήση τους στην ενδοκυττάρια μεταφορά -είτε στο κυτταρόπλασμα είτε στον πυρήνα- φαρμακευτικών παραγόντων, που αδυνατούν από μόνοι τους να διαπεράσουν την κυτταρική μεμβράνη, για τη στοχευμένη θεραπεία νοσημάτων, όπως ο καρκίνος.

Πρόσφατα, με την ενσωμάτωση στην ομάδα μας του Δρ Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, οι ερευνητικές μας δραστηριότητες έχουν επεκταθεί στη μελέτη ενός άλλου αυτοάνοσου νοσήματος, της μυασθένειας, και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη αντιγονοειδικών θεραπειών μέσω της αποκατάστασης της ανοχής προς τα εμπλεκόμενα αυτοαντιγόνα.

Το εργαστήριο έχει ενεργη δραση στην εκπαιδευση με την επιβλεψη εκπόνησης προπτυχιακών διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιώνν όπως και διδακτορικών. διατριβων, καθώς και την αργάνωση και συμμετοχή  σε σεμινάρια του Ινστιτούτου και εθνικά για όλες τις ηλικίες σχετικά με την Ανοσολογία και τις ιατροφαρμακευτικές εφαρμογές της.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Κυτταροδιεισδυτικά πολυδραστικά ανθρώπινα αυτοαντισώματα ως καινοτόμα αντικαρκινικά βιο-εργαλεία

Το εργαστήριο Ανοσολογίας απομόνωσε από τρία θεραπευτικά σκεύασματα ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης IVIg, ανθρώπινα φυσικά πολυκλωνικά pCPAbs και πραγματοποίησε το χαρακτηρισμό της κυτταροδιεισδυτικής ικανότητας και της ενδοκυττάριας δράσης τους. Βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, το εργαστήριο προχώρησε στην ανάπτυξη ανθρώπινων μονοκλωνικών pCPAbs τα οποία διεισδύουν στο κυτταρόπλασμα ζώντων κυττάρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση του ενδοκυττάριου ρόλου τους. Τα αντισώματα αυτά φέρουν διακριτές βιολογικές ιδιότητες, όπως ικανότητα επαγωγής απόπτωσης σε καρκινικά κύτταρα, αλλά και στόχευσης μορίων με κομβικούς ρόλους σε παθογένειες, όπως ο καρκίνος και το Alzheimer. Επειδή τα αντισώματα αυτά έχουν επίσης ικανότητα ενδοκυττάριας μεταφοράς ποικίλων βιομορίων (π.χ. υπεροξειδάση, FITC, σωματίδια πολυστυρενίου) δημιουργήθηκαν σύμπλοκα pCPAbs-νανοσωματιδίων. Σε αυτό το πλαίσιο, το εργαστήριο δραστηριοποιείται στη δημιουργία pcPAbs με βιοδιασπώμενα νανοσωματίδια-φορείς φαρμακευτικών παραγόντων με σκοπό την επίτευξη στοχευμένων αντικαρκινικών θεραπειών όπως και θεραπειών έναντι νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

  1. Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής»
    (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ., ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-03939)

Στο έργο συμμετέχουν το Εργαστήριο Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.), ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων (Α.Π.Σ.Ι.) «Η ΠΙΝΔΟΣ», και το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ). Οι φορείς εκπονούν από κοινού μία βιομηχανική έρευνα ευρείας κλίμακας, στόχοι της οποίας είναι:

α) η ανάπτυξη μεθόδων, μηχανισμών και εργαλείων εξακρίβωσης της γνησιότητας της εκτροφής ελευθέρας βοσκής κοτόπουλων και προστασίας των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε τρόφιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και β) η δημιουργία μιας καινοτόμου διατροφικής μεθόδου εκτροφής κοτόπουλου, μοναδικής σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και σε παραγωγή υψηλής αξίας τελικών προϊόντων με εξαγωγική βαρύτητα.

Η συμβολή του Εργαστηρίου Ανοσολογίας του ΕΙΠ θα αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων ανοσολογικών και βιοχημικών δεικτών ποιότητας στα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.

Η ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής μέσω καινοτόμων διεργασιών, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγροδιατροφής, και είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες του RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου.

  1. Ανάπτυξη αντιγονοειδικής θεραπείας για τη Μυασθένεια

Η μυασθένεια είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα προκαλούμενο από αυτοαντισώματα, που πλήττει τη νευρομυϊκή σύναψη. Στην πλειοψηφία των ασθενών προκαλείται από αυτοαντισώματα έναντι του μυϊκού τύπου υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (AChR), εμποδίζοντας έτσι την μετάδοση του σήματος. Οι παθογόνοι παράγοντες στη μυασθένεια είναι τα αυτοαντισώματα, εντούτοις τα Τ λεμφοκύταρα έχει δειχθεί ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου, ενισχύοντας την δράση των αυτοδραστικών Β λεμφοκυττάρων.

Το κύριο αυτοαντιγόνο στη μυασθένεια, ο μυϊκού τύπου υποδοχέας της ακετυλοχολίνης (AChR), είναι μία πενταμερής διαμεμβρανική πρωτεΐνη, αποτελούμενη από τέσσερεις υπομονάδες με στοιχειομετρία 2α11-ε-δ (ή 2α11-γ-δ για τον εμβρυϊκό υποδοχέα). Τα περισσότερα αυτοαντισώματα στοχεύουν την α1 υπομονάδα, ενώ επίτοποι των Τ κυττάρων έχουν επίσης εντοπισθεί στην αλληλουχία της α1 υπομονάδας.

Η ομάδα μας (μαζί με το Εργαστήριο Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσολογίας του ΕΙΠ) ανοσοποιώντας  με τμήματα του ανθρώπινου υποδοχέα της ακετυλοχολίνης, έχει αναπτύξει και χαρακτηρίσει λεπτομερώς ένα ζωικό μοντέλο της μυασθένειας σε αρουραίους, με ιδιαίτερα καλή αναπαραγωγιμότητα συμπτωμάτων. Λόγω της χρήσης ανθρώπινων πρωτεϊνών κατά την ανοσοποίηση, το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μελέτη αντιγονοειδικών ανοσοθεραπειών για τη μυασθένεια.

Βασιζόμενοι λοιπόν στο μοντέλο αυτό, μελετάμε την ανάπτυξη νέων θεραπειών που θα στοχεύουν στην αποκατάσταση της ανοχής προς τον μυϊκό υποδοχέα της ακετυλοχολίνης. Η μέθοδος θεραπείας βασίζεται στην χρόνια χορήγηση του αυτοαντιγόνου σε κατάλληλες συνθήκες που ευνοούν την ανοσολογική ανοχή. Πρόσφατα αποτελέσματα σε in vivo μελέτες έδειξαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων σε αρουραίους που έλαβαν θεραπεία. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην εξερεύνηση των μηχανισμών και των κυτταρικών πληθυσμών που εμπλέκονται, με στόχο αφενός την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου ώστε να οδεύσει προς κλινική εφαρμογή στον άνθρωπο, και αφετέρου τον σχεδιασμό ακόμη πιο στοχευμένων και αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αυτοάνοσα νοσήματα του θυροειδούς: ανάπτυξη πειραματικών προτύπων

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας, μέσω τριών ερευνητικών μελετών εστίασε το ενδιαφέρον του στα αυτοάνοσα νοσήματα του θυρεοειδούς ειδικότερα στη θυροειδίτιδα του Hashimoto (Hashimoto’s thyroiditis-HT) και στη νόσο του Graves (Graves’ disease-GD). Οι μελέτες αυτές οδήγησαν:

  • Στον εντοπισμό και χαρακτηρισμό επιτόπων της θυρεοσφαιρίνης που αναγνωρίζονται από Τ λεμφοκύτταρα (Τ-επίτοπους) και ακολούθως με τη χρήση αντίστοιχων συνθετικών πεπτιδίων στη δημιουργία νέων πειραματικών προτύπων για τη μελέτη των ανοσορρυθμιστικών μηχανισμών που ευθύνονται για την ανάπτυξη της ΗΤ.
  • Στη δημιουργία, σε συνεργασία με την ομάδα του Καθηγητή Γ. Καραγιαννιώτη στη Νέα Γη του Καναδά, για πρώτη φορά παγκοσμίως, ενός πειραματικού μοντέλου, ικανού να αναπαράγει όλα τα συμπτώματα της νόσου σε ικανοποιητικό αριθμό πειραματόζωων. Αποδείχθηκε ότι η GD μπορεί να επαχθεί στα ποντίκια μέσω της υποδόριας χορήγησης του υποδοχέα της θυρεοτροπίνης προκαλώντας ρήξη της ανοσοανοχής και επαγωγή της νόσου.
  • Στον χαρακτηρισμό επιτόπων της θυρεοσφαιρίνης που αναγνωρίζονται από Β λεμφοκύτταρα (Β-επιτόπους) και τη χρήση τους στη διάγνωση των αυτοάνοσων νοσημάτων του θυρεοειδούς.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2013-2015. Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), δράση ΚΡΗΠΙΣ: στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΙΠ InfeNeuTra νούμερο MIS 450598. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013 (Π. Λυμπέρη: Υπεύθυνη του υποέργου ΕΕ4.8: « Μονοκλωνικά πολυδραστικά αυτοαντισώματα ικανά να διεισδύουν ζώντα κύτταρα ως νέα θεραπευτικά εργαλεία για ενδοκυττάρια θεραπεία ιικών, παρασιτικών και βακτηριακών φλεγμονών».

2013-2015. ΓΓΕΤ, Επιστήμες ζωής και Βιοτεχνολογία- BIONIAN Cluster: στο πλαίσιο της δράσης “Creating Innovative Business Clusters – A Greek Product, One Market, the Planet”. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

2003-2005. ΓΓΕΤ, ΠΡΑΞΗ (Φάση Α): «Ανάπτυξη ανοσολογικών τεστ για τον πρώιμο έλεγχο ποιότητας βοδινού κρέατος αποτελούμενο από ουσίες σχετικές με την ποιότητα και τα γευστικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος που χορηγείται στην αγορά». (Π. Λυμπέρη: Συντονιστής Προγράμματος)

1999-2001. ΓΓΕΤ, ΕΠΕΤ ΙΙ/Πρόγραμμα ανάπτυξης σταδιοδρομίας για ελληνόφωνους ερευνητές που εργάζονται στο εξωτερικό. «Εισαγωγή νέων μεθοδολογιών για τη μελέτη της αυτοανοσίας το θυρεοειδούς». Τριετής συνεργασία του Καθηγητού Γεώργιου Καραγιαννιώτη. (Π. Λυμπέρη: Συντονιστής Προγράμματος)

1999-2000. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), Υπουργείο Υγείας «Ορολογική ανάλυση της επιλόχειου θυρεοειδίτιδας σε γυναίκες με ινσουλινο-εξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη». (Π. Λυμπέρη: Υπεύθυνη για το ΕΙΠ).

1997-1999. ΓΓΕΤ, ΕΠΕΤ ΙΙ/ΕΚΒΑΝ. «Ανάπτυξη υποδομής για την παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών και μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη διάγνωση και θεραπεία» – σε συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία ΕΛΠΕΝ».

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2010-2012. Εταιρεία Ενδοκρινολογίας. «Ο ρόλος των AGEs (AdvancedGlycationEndProducts) που βρίσκονται στο φαγητό, σε πειραματική αυτοάνοση θυρεοειδίτιδας». (Π. Λυμπέρη: Υπεύθυνη για το ΕΙΠ)

2007-2009. Εταιρεία Ενδοκρινολογίας. «Ο ρόλος της μη-ενζυμικήςγλυκοζυλίωσης στη δημιουργία αντισωμάτων θυρεοειδούς σε εγκύους με σακχαρώδη διαβήτη». (Π. Λυμπέρη: Υπεύθυνη για το ΕΙΠ)

2006-2008. Έρευνα Αριστείας του ΕΙΠ. «Μελέτη του ρόλου των αυτοαντισωμάτων ικανών να διεισδύουν σε ζώντα κύτταρα». (Π. Λυμπέρη: Συντονιστής Προγράμματος)

2000-2002. Λογαριασμός Έρευνας 2000 του ΕΙΠ. «Ο ρόλος της απόπτωσης στην παθογένεση της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας: μελέτη της αλληλεπίδρασης των Fas/FasL». (Π. Λυμπέρη: Συντονιστής Προγράμματος)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ/ΝΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1997-1999. Science for Stability program (SfS) Outreach Joint Project/NATO: “Research and Development of Immunological methods: Production of immunodiagnostic assays for the detection of hepatitis and HIV1/2”.

1997-1999. FAIR [PL96-1107]: “The prediction of meat quality at the early post-mortem period by detection of novel physical and chemical markers”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2000 – έως σήμερα: Συμμετοχή κάθε χρόνο σε δύο διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, «Κλινική Βιοχημεία & Μοριακή Διαγνωστική» και «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκεται «Φυσική και Παθολογική αυτοανοσία» (διάλεξη) και «Ανοσοδιαγνωστικές τεχνικές: βασικές αρχές και εφαρμογές σε οργανοειδικά νοσήματα» (εργαστήριο), στο πλαίσιο του κεφαλαίου της «Ανοσολογίας».

2018: Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής», με θέμα «Το γνώθι σ’αυτόν του Ανοσοποιητικού Συστήματος: η σημασία και οι εφαρμογές του στην Κλινική Πρακτική».

2012 – έως σήμερα: Επίβλεψη προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

2012 – έως σήμερα: Τρίμηνα ή εξάμηνα προγράμματα πρακτικής άσκησης για προπτυχιακούς φοιτητές.

2012 – 2017: Το Εργαστήριο Ανοσολογίας φιλοξένησε τις επισκέψεις μαθητών λυκείου υποψηφίων baccalauréat με κατεύθυνση τις Θετικές επιστήμες από την Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά. Ο κύριος σκοπός της επίσκεψης ήταν η υποβοήθηση των μαθητών αυτών στην σταδιοδρομία τους ως Βιολόγους/Ερευνητές στα γαλλικά πανεπιστήμια. Έγινε εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Ανοσολογίας και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, και εκπαιδεύθηκαν σε ανοσολογικές τεχνικές. Συνολικά, η επίσκεψη τους και η αλληλεπίδραση με τους Ερευνητές, καθώς και η εξοικείωση με τις τεχνικές είχε μεγάλη επιτυχία, και η Ελληνογαλλική Σχολή εξέφρασε την επιθυμία να καθιερώσει τις επισκέψεις στο Εργαστήριο σε ετήσια βάση, δεδομένης της επίδρασης τέτοιων συναντήσεων στην σταδιοδρομία των μαθητών της.

2013 – έως σήμερα: Συμμετοχή στο “Forum des Metiers” που διοργανώνεται από την Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, όπου γονείς από διαφορετικά επαγγέλματα καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως βιολόγους στα γαλλικά πανεπιστήμια και ως μελλοντικούς ερευνητές.

2012 & 2013: Συμμετοχή του Εργαστηρίου μας στην «Νύχτα του Ερευνητή», που είναι ανοιχτή για το κοινό, και διοργανώθηκε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, με τη χρήση βίντεο, μικρών πειραμάτων και ένα διαδραστικό παιχνίδι «φιδάκι» για τους μαθητές σχολείων βασισμένο σε γνώσεις για  τα εμβόλια και την σημασία τους. Είχε μεγάλη επιτυχία μεταξύ των επισκεπτών του περιπτέρου του ΕΙΠ, και όλα τα παιδιά έλαβαν μία εικονογραφημένη έκδοση του παιχνιδιού για να επαναλάβουν στην τάξη τις γνώσεις που έλαβαν.

2015 & 2017: Συμμετοχή του Εργαστηρίου στο «Athens Science Festival», το οποίο είναι ανοικτό στο κοινό, και λαμβάνει χώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με εύκολα και διασκεδαστικά πειράματα για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, βίντεο και αφίσες με πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές του ανοσοποιητικού συστήματος, τα εμβόλια και την σημασία τους.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  1. Basic research

2010    Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας για την καλύτερη αναρτημένη παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας

2009    Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής (European Society for Reproductive Immunology) για την καλύτερη ομιλία κατά τη διάρκεια του 7ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου στην Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής

2005    Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: Πρόγραμμα Αριστείας “Αυτοαντισώματα ικανά να κυτταροδιεισδύουν σε ζωντανά κύτταρα”

  1. Αpplied research achievements

2004-2007 Προσφορά ανθρώπινης θυρεοσφαιρίνης στην αγορά.

1999    Μεταφορά της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAIR PL96-1107» στο «National Food Centre» του Δουβλίνου, Ιρλανδία.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Picture

Vasileiou C, Kalantzi S, Vachlioti E, Athanassopoulos CM, Koutsakis C, Piperigkou Z, Karamanos N, Stivarou T, Lymberi P, Avgoustakis K, Papaioannou D. New analogues of polyamine toxins from spiders and wasps: Liquid phase fragment synthesis and evaluation of antiproliferative activity. Molecules 2022, 27(2), 447; https://doi.org/10.3390/molecules27020447

2022
Picture

Lymberi P, Zannikou M, Hatzioannou A. (2021) Natural autoantibodies in health and disease. Reference Module in Biomedical Sciences, Elsevier, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128204726001973

Yilmaz V, Ulusoy C, Hajtovic S, Turkoglu R, Kurtuncu M, Tzartos J, Lazaridis K, Tuzun E. (2021) Effects of Teriflunomide on B Cell Subsets in MuSK-Induced Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis and Multiple Sclerosis. Immunol Invest. 50:671-684. doi: 10.1080/08820139.2020.1785491.

2021
Picture

Sarrigeorgiou I, Kotsiou O, Rouka E, Perlepe G, Gourgoulianis K, Lymberi P, Zarogiannis S. (2020) Measurement of Natural antibodies (NAbs) against actin, DNA and trinitrophenol in the fluid of pleural effusion patients with various etiologies". European Respiratory Journal 56: 1137; DOI: 10.1183/13993003. congress-2020.1137. https://erj.ersjournals.com/content/56/suppl_64/1137

Koneczny I, Yilmaz V, Lazaridis K, Tzartos J, Lenz TL, Tzartos S, Tüzün E, Leypoldt F. (2020) Common Denominators in the Immunobiology of IgG4 Autoimmune Diseases: What Do Glomerulonephritis, Pemphigus Vulgaris, Myasthenia Gravis, Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Autoimmune Encephalitis Have in Common? Front Immunol. 11:605214. doi: 10.3389/fimmu.2020.605214.

Lazaridis K, Tzartos SJ. (2020) Myasthenia Gravis: Autoantibody Specificities and Their Role in MG Management. Front Neurol. 11 :596981. doi: 10.3389/fneur.2020. 596981.

Lazaridis K, Baltatzidi V, Tzartos S. (2020) Immunoadsorption of MuSK autoantibodies as a specific treatment of MuSK-induced experimental autoimmune myasthenia gravis. J Neuroimmunol. 339:577136. doi: 10.1016/j.jneuroim.2019. 577136.

Lazaridis K, Tzartos SJ. (2020) Autoantibody Specificities in Myasthenia Gravis; Implications for Improved Diagnostics and Therapeutics. Front Immunol. 11:212. doi: 10.3389/ fimmu.2020.00212.

2020
Picture

Ntoufa S, Gounari M, Papakonstantinou N, Binou D, Tyritidis I, Stivarou Th, Sarrigeorgiou I, Iatrou A, Stavroyianni N Anagnostopoulos A, Lymberi P, Stamatopoulos K. (2019) Detailed Functional Characterization of Splenic Marginal Zone Lymphoma: Uncovering Links between the Epigenetic and the Signaling Machinery. Blood 134 (Supplement_1):1512. https://doi.org/10.1182/ blood-2019-127909

Gounari M, Iatrou A, Kotta K, Sarrigeorgiou I, Lymberi P, Chatzidimitriou A, Stamatopoulos K. (2019) Changes in N-Glycosylation Induced by Somatic Hypermutation Modulate the Antigen Reactivity of the Immunoglobulin Receptors in CLL Stereotyped Subset #201. Blood 134 (Supplement_1): 1733. https://doi.org/10.1182/blood-2019-127852

Koneczny I, Rennspiess D, Marcuse F, Dankerlui N, Abdul Hamid M, Mané-Damas M, Maessen J, Van Schil P, Saxena A, Zisimopoulou P, Lazaridis K, Woodhall M, Karagiorgou K, Tzartos J, Tzartos S, De Baets MH, Molenaar PC, Marx A, Zur Hausen A, Losen M, Martinez-Martinez P. (2019) Characterization of the thymus in Lrp4 myasthenia gravis: Four cases. Autoimmun Rev. 18:50-55. doi: 10.1016/j.autrev. 2018.07.011.

Hahtapornsawan S, Lazaridis K, Criado FJ, Torsello GF, Bisdas T, Austermann M, Donas KP. (2019) CTA Assessment of Midterm Morphological Changes to Chimney Grafts Used in the Treatment of Juxtarenal Aortic Aneurysms. J Endovasc Ther. 26:697-703. doi: 10.1177/1526602819861747.

2019
PictureLazaridis K, DalianoudisI, Baltatzidi V, Rougkou V, Tzartos S.J. (2017) Specific removal of autoantibodies by extracorporeal immunoadsorption ameliorates experimental autoimmune myasthenia gravis. J Neuroimmunol. 312:24-30. doi:10.1016/j.jneuroim.2017.09.001.

Saxena A, Stevens J, Cetin H, Koneczny I, Webster R, Lazaridis K, Tzartos S, Vrolix K, NogalesGadea G, Machiels B, Molenaar PC, Damoiseaux J, De Baets MH, Simon-Keller K, Marx A, Vincent A, Losen M, Martinez-Martinez P. (2017) Characterization of an anti-fetal AChR monoclonal antibody isolated from a myasthenia gravis patient. Sci Rep. 7:14426. doi: 10.1038/s41598-017-14350-8.

Lazaridis K, Baltatzidi V, Trakas N, Koutroumpi E, Karandreas N and Tzartos Socrates. (2017) Characterization of a reproducible rat EAMG model induced with various human acetylcholine receptor domains. J. Neuroimmunol. 303:13-21. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.12.011.

Koneczny I, Stevens J, de Rosa A, Huda S, Huijbers M, Saxena A, Maestri M, Lazaridis K, Zisimopoulou P, Tzartos S, Verschuuren J, van der Maarel S, van Damme P, Vincent A, de Baets M, Molenaar P, Ricciardi R, Martinez-Martinez P, Losen M. (2017) IgG4 autoantibodies against muscle-specific kinase undergo Fab-arm exchange in myasthenia gravis patients. J. Autoimmun. 77:104-115 doi: 10.1016/j.jaut.2016.11. 005.

2017
Picture

ZANNIKOU M, BELLOU S, ELIADES P, HATZIOANNOU A, MANTZARIS M, CARAYANNIOTIS G, AVRAMEAS S, LYMBERI P. DNA-histone complexes as ligands amplify cell penetration and nuclear targeting of anti-DNA antibodies via energy-independent mechanisms. Immunology 2016, 147: 73-81

Gilhus NE, Skeie GO, Romi F, Lazaridis K, Zisimopoulou P, Tzartos S. (2016) Myasthenia gravis-autoantibody characteristics and their implications for therapy. Nat Rev Neurol. 12:259-68. doi: 10.1038/nrneurol.2016.44.

2016
Picture

SALI AD, KARAKASILIOTIS I, EVANGELIDOU M, AVRAMEAS S, LYMBERI P. Immunological evidence and regulatory potential for cell-penetrating antibodies in intravenous immunoglobulin. ClinTransl Immunology 2015; Volume:4 Issue:10 Pages: e42; doi: 10.1038/cti.2015.18

HATZIOANNOU A, KANISTRAS I, MANTZOU E, ANASTASIOU E, PEPPA M, SARANTOPOULOU V, LYMBERI P, ALEVISAKI M. A Effect of Advanced Glycation End Products on Human Thyroglobulin's Antigenicity as Identified by the Use of Sera from Patients with Hashimoto's Thyroiditis and Gestational Diabetes Mellitus. Int J Endocrinol 2015; 2015:849615. doi: 10.1155/2015/849615. Epub 2015 Jul 2.142(2):300-6

2015
Picture

KANISTRAS J, HATZIOANNOU A, LYMBERI P. A novel pathogenic peptide of thyroglobulin (aa 2208-2207) induces autoreactive T-cell and B-cell responses in both high and low responder mouse strains Immunology 2014; 142(2):300-6

2014
Picture

HATZIOANNOU A, ALEVIZAKI M, CARAYANNIOTIS G, LYMBERI P Fine epitope mapping within the pathogenic thyroglobulin peptide 2340-2359: minimal epitopes retaining antigenicity across various MHC haplotypes are not necessarily immunogenic Immunology 2012; 135: 245-253

VASILEIOUV, SARANDOPOULOU V, PHILIPPOU G, LYMBERI P, ET AL. Does the presence of thyroid antibodies affect the course and outcome of pregnancy in type 1 diabetic women? Diabetologia 2012; 55: S436-7

2012
Picture

MATHIOUDAKI K, SCORILAS A, ARDAVANIS A, LYMBERI P, TSIAMBAS E, DEVETZI M, APOSTOLAKI A, TALIERI M, Clinical evaluation of PRMT1 gene expression in breast cancer. Tumor Biology 2011; 32:575-582

LYMBERI P, TERPOS E, HATZIOANNOU A, ET AL. High frequency of monoclonal immunoglobulins exhibiting natural autoantibody-like activity in patients with multiple myeloma and Waldenstrommacroglobulinemia. Blood 2011; 118(21): 1248-1249

2011
Picture

HATZIOANNOU A, BOBOU G, LYMBERI P, BARNEA E. Suppressive effect of an embryo-derived factor to pathogenic T-cells causing thyroid autoimmunity. J ReprodImmunol 2009; 81(2): 141-141

2009
Picture

AVRAMEAS S, TERNYNCK T, TSONIS IA, LYMBERI P. Naturally occurring B-cell autoreactivity: a critical overview. J Autoimmun 2007; 29:213-218

LIVADITI O, GIAMARELLOS-BOURBOULIS EJ, KAKKAS I, KAPSIMALI V, LYMBERI P, PAPASTARIADES C, DOUZINAS EE. Grouping of patients with common variable immunodeficiency based on immunoglobulin biosynthesis: comparison with a classification system on CD4-naïve cells. Immunol.Lett 2007; 114:103-9

HATZIOANNOU A, LIAKATA E, KARRAS E, THRASYVOULIDES A, ALEVIZAKI M, LYMBERI P. Pathogenicity of a human thyroglobulin peptide (2340-2359) in mice with high or low genetic susceptibility to thyroiditis. Immunology. 2007; 122: 343-349

THRASYVOULIDES A, LIAKATA E, LYMBERI P. Spreading of antibody reactivity to non-thyroid antigens during experimental immunization with human thyroglobulin. ClinExpImmunol 2007; 147:120-127

2007
Picture

PHILIPPOU G, SARANDOPOULOU V, ALEVIZAKI M, LYMPERI P ET AL. Type 1 diabetic pregnant women may develop postpartum thyroiditis independently of the presence of anti-thyroid antibodies. Diabetologia 2006; 49: 571-572

2006
Picture

KARRAS E, YANG H, LYMBERI P, CHRISTADOSS P. Human thyroglobulin peptide p2340 induces autoimmune thyroiditis in HLA-DR3 transgenic mice. J Autoimmun 2005; 24: 291-6

DAI Y, ELIADES P, CARAYANNIOTIS K, MCCORMICK DJ, KONG Y-CM, MAGAFFA V, CORDOPATIS P, LYMBERI P, CARAYANNIOTIS G. Thyroxine-binding antibodies inhibit T cell recognition of a pathogenic thyroglobulin epitope. J Immunol 2005; 174: 3105-10

2005
Picture

THRASYVOULIDES A, LYMBERI P. Antibodies cross-reacting with thyroglobulin and thyroid peroxidase are induced by immunization of rabbits with an immunogenic thyroglobulin 20mer peptide. ClinExpImmunol 2004; 138: 423-9

BARRETT K, LIAKATA E, RAO PV, WATSON P, WEETMAN A, LYMBERI P, BANGA JP, CARAYANNIOTIS G. Induction of hyperthyroidism in mice by intradermal immunization with DNA encoding the thyrotropin receptor. ClinExpImmunol 2004; 136: 413-422

TSITSILONIS OE, THRASYVOULIDES A, BALAFAS A, VOUTSAS JF, PAPAMICHAIL M, LYMBERI P. Serological detection of hepatitis B viral infection by a panel of solid-phase enzyme-linked imunosorbent assays (ELISA). J Pharmaceut Biomed Analysis 2004; 34: 811-822

2004
Picture

LIAKATA E, PHILIPPOU G, LYMBERI P,CARAYANNIOTIS G.Assessment of the frequency of mutant (hprt-) T lymphocytes from peripheral blood of patients with Hashimoto’s thyroiditis. Thyroid 2003;13: 631-6

ZAMANOU A, SAMIOTAKI M, PANAYOTOU G, MARGARITIS L, LYMBERI P. Fine specificity and subclass of IgG anti-actin autoantibodies differ in health and disease. J Autoimmun 2003; 20: 333-344

THRASYVOULIDES A, LYMBERI P. Evidence for intramolecular B-cell epitope spreading during experi-mental immunization with animmunogenic thyroglobulin peptide.ClinExpImmunol 2003;132: 401-7

KARRAS E, CARAYANNIOTIS G, LYMBERI P. Induction of murine thyroiditis by a non-dominant Ek –restricted peptide of human thyroglobulin. Immunology 2003; 108: 556-561

2003
Picture

ZAMANOU A, TSIROGIANNI A, TERZOGLOU C, BALAFAS A, ECONOMIDOU I, LYMBERI P. Anti-smooth muscle antibodies (ASMA) and anti-cytoskeleton antibodies (ACTA) in liver diseases: A comparison of classical indirect immunofluorescence with ELISA. J Clin Lab Analysis 2002; 16(4):194-200

TSITSILONIS OE, STOEVA S, ECHNER H, MARGOMENOU L, BALAFAS A, TROY DJ, VOELTER W, PAPAMICHAIL M, LYMBERI P. A skeletal muscle troponin T ELISA based on the use of an antibody against the soluble troponin T (16-31) fragment. J Immunol Methods 2002; 268:141-8

2002
Picture

THRASYVOULIDES A, SAKARELLOS-DAITSIOTIS M, PHILIPPOU G, SOUVATZOGLOU A, SAKARELLOS C, LYMBERI P. B-cell autoepitopes on the acetylcholinesterase-homologous region of human thyroglobulin: association with Graves’disease and thyroid eye disease.Eur J Endocrinology 2001; 145(2): 119-127

2001
Picture

VOELTER W, STOEVA S, SCHICK M, ECHNER H, BECK A, LEHMAN R, MULLEN A.M, CASSERLY U, TROY D.J, TSITSILONIS O.E, LYMBERI P, BAXEVANIS C.N, PAPAMICHAIL M. Αnalytical tools for rapid, sensitive, quantitative identification of potential meat quality markers: application of immunoassays, HPLC and capillary electrophoresis. J PraktChem 2000; 342: 179-191

DAI Y, CARAYANNIOTIS KA, ELIADES P, LYMBERI P, ET AL. Blockade of T-cell recognition of a pathogenic thyroglobulin epitope by thyroxine-specific antibodies. Faseb J 2000; 14(6): A999-A999

2000
Picture

DAI Y, CARAYANNIOTIS K, ELIADES P, LYMBERI P, SEPHERD P, KONG Y-CM, CARAYANNIOTIS G. Enhancing or suppressive effects of antibodies on processing of a pathogenic T-cell epitope in thyroglobulin. J Immunol 1999; 162: 6987-6992

1999
Picture

PUBLICATIONS IN GREEK SCIENTIFIC JOURNALS

AVRAMEAS S, LYMBERI P. The immune system from the perspective of natural autoimmunity. Immunity (Edition of the Hellenic Society of Immunology) 2014, 10, 2: 99-103.

LYMBERI P, PHILIPPOU G. Thyroid autoimmnity: autoantigens, autoantibodies, autoreactive T lymphocytes, pathogenicity. Αrchives of Hellenic Medicine 1999, 16: 337-351.

ΜΕΛΗ

Πηγή Λυμπέρη

Διευθύντρια Ερευνών
Υπεύθυνη Εργαστηρίου

Κωνσταντίνος Λαζαρίδης

Εντεταλμένος Ερευνητής
Τηλ.: 210-6478807

Θεοδώρα Στιβαρού

Μεταδιδακτορική Συνεργάτης
Τηλ.: 210-6478807

Ιωάννης Σαρρηγεωργίου

Υποψήφιος Διδάκτωρ
Τηλ.: 210-6478807

Βασιλική Μπαλτατζίδου

Υποψήφια Διδάκτωρ
Τηλ.: 210-6478807

Ελένη Ντουκάκη

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Αθηνά Πολυχρονοπούλου

Προπτυχιακή Φοιτήτρια

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ 

 

ALUMNI

Top